Wednesday, March 08, 2006

Portofino , Italy : Hotel Splendido, a small luxury hotel in Portofino Italy.